A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học trực tuyến

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học trực tuyến

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tuyến

UBND HUYỆN YÊN PHONG

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HÒA TIẾN

 

 

Số:    /KH-THCSHT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Hòa Tiến, ngày 17 tháng 2 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tuyến

 

Căn cứ chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo;

Căn cứ công văn số 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19;

Căn cứ công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 03 năm 2021 về hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường Covid-19;

Căn cứ văn bản số 20/TB-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh thông báo kết luận của Chủ  tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ công văn số 360/UBND-KGVX ngày 05 tháng 02 năm 2021 về việc tổ chức sản xuất, phát sóng và xây dựng kho tư liệu bài giảng để dạy học qua internet, trên truyền hình;

Căn cứ kế hoạch số 234;235/KH-SGDĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh về Kế hoạch tổ chức dạy học trên truyền hình và Kế hoạch tổ chức dạy học đáp ứng với tình hình dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục năm học 2020-2021;

Căn cứ hướng dẫn số 61/PGDĐT ngày 16 tháng 02 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và học sinh THCS tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Trường Trung học cơ sở Hòa Tiến xây dựng kế hoạch thực hiện việc tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:

I. Yêu cầu chung

- Xây dựng chủ đề dạy học trực tuyến qua mạng để hỗ trợ học sinh học tập tại nhà. Các chủ đề cần được xây dựng và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định và lợi ích chung của người học. Trong quá trình thực hiện tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

- Nhà trường lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của trường bảo đảm điều kiện tổ chức dạy học qua internet có chất lượng: Offline hay online.

+ Offline: Bài giảng PowerPoint, bài giảng từ giáo viên được quay hình, học sinh hỏi bài và cần hướng dẫn thêm, nộp bài tập được hướng dẫn, chấm bài trong thời gian một tuần, trước khi vào bài mới trong tuần mới.

+ Online:  Giáo viên online giảng bài trực tiếp từ phòng học được tạo mới theo đơn vị lớp trường đã phân công và dạy theo thời khóa biểu, học sinh tương tác tại lớp, buổi học và nộp bài tập trong tuần, giáo viên chấm trong tuần.

- Nhà trường xây dựng các phương án hợp lý cho tất cả đối tượng học sinh, đảm bảo tối đa số lượng học sinh tham gia học tập, đảm bảo tính công bằng, nhân văn trong giáo dục; xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học, tương tác với thầy cô phụ trách cho học sinh và phụ huynh học sinh.

- Nhà trường và giáo viên phối hợp với gia đình học sinh, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ học sinh trong việc học trực tuyến để ôn tập kiến thức, học tập kiến thức mới. Tránh gây áp lực cho học sinh, phụ huynh học sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến.

- Chuyên đề dạy học trực tuyến đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với học sinh; học sinh với nhau và giáo viên phải giám sát được sự tương tác giữa người học với nhau.

- Nhà trường thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cho các đối tượng học sinh không có điều kiện tham gia học tập trực tuyến được bổ sung các nội dung kiến thức mà nhà trường đã thực hiện trong thời gian nhà trường thực hiện dạy học trực tuyến thông qua trang web và hệ thống tin nhắn.

II. Chi tiết:

1. Kế hoạch, hình thức giảng dạy:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn các tổ bộ môn xây dựng nội dung các chủ đề dạy học trực tuyến dựa trên nội dung gợi ý của Trưởng nhóm bộ môn.

- Nhà trường lựa chọn công cụ, phần mềm dạy học trực tuyến: Hệ thống mạng xã hội học tập trực tuyến tạo các nhóm lớp học trên Zavi, Zoom và Google Meet.

- Triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến qua các nhóm lớp học trên Zavi, Zoom và Google Meet như sau:

+ Ngày 16/02/2021 giáo viên nhận kế hoạch dạy học online của nhà trường.

+ Ngày 17/02/2021 giáo viên đến trường kiểm tra cơ cở vật chất và thử kết nối với phụ huynh học sinh và giao bài tập cho học sinh tự học tại nhà.

+ Trong tuần từ ngày 18/02/2021 giáo viên chủ nhiệm phối hợp với giáo viên bộ môn tổ chức cho học sinh học online trên nhóm học trực tuyến.

a) Hình thức trực tuyến Offline

- Thời gian úp bài theo hình thức trực tuyến Offline lần 1 từ ngày 29/01/2021 với các môn Toán, Văn, Anh; lần 2 bắt buộc đối với tất cả các bộ môn từ  ngày 17/02/2021: kiến thức 02 tuần trong 01bài là bài giảng PowerPoint, bài giảng từ giáo viên được quay hình, học sinh hỏi bài và cần hướng dẫn thêm, nộp bài tập được hướng dẫn, chấm bài trong thời gian một tuần, trước khi vào bài mới trong tuần mới và cứ như thế liên tục mỗi tuần.

- Nhà trường sẽ kiểm tra phần úp bài theo kế hoạch đối với tất cả các bộ môn ở tất cả các khối theo các tiêu chí cần thiết sau đây:

+ Chuẩn nội dung (theo thống của tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn), chuẩn kiến thức.

+ Nếu có ghi hình: thầy cô đảm bảo tác phong, ngôn từ chuẩn mực.

+ Thống kê lượng tương tác của học sinh (tải bài, nộp bài tập, đặt câu hỏi với giáo viên về nội dung chưa hiểu khi tham gia buổi học…) 

b) Hình thức trực tuyến Online

- Thời gian dạy hình thức trực tuyến Online: Mỗi giáo viên sẽ chuẩn bị riêng cho lớp mình giảng dạy và đăng ký thông qua tổ trưởng theo TKB nhà trường sắp xếp (không tự tổ chức dạy buổi sáng là thời gian học sinh lớp 9 đang học trên truyền hình Bắc Ninh): đối với các lớp học trực tuyến online trong nhà trường dạy phần lý thuyết/bài tập; mỗi tiết dạy trực tuyến cả phần chuẩn bị là 60 phút với kiến thức trọng tâm của 2 tuần/1bài dạy. Giáo viên đăng ký dạy online tuân theo các tiêu chí cần thiết sau đây:

+ Chuẩn nội dung (theo thống nhất của trưởng nhóm bộ môn, tổ trưởng tổ chuyên môn), chuẩn kiến thức.

+ Khi lên lớp: thầy cô đảm bảo tác phong, ngôn từ chuẩn mực.

+ Điểm danh học sinh khi lên lớp khuyến khích học sinh tương tác nhiều với giáo viên về nội dung chưa hiểu khi tham gia buổi học.

          - Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo sức khỏe theo các khuyến cáo của các cơ quan chức năng, giáo viên có thể bố trí giảng dạy trực tuyến tại tại các phòng học theo thời khóa biểu hoặc các địa điểm có đầy đủ các điều kiện phục vụ giảng dạy theo hình thức offline hoặc online. Các giáo viên trong tổ thông qua tổ trưởng đăng ký cụ thể với nhà trường để phục vụ công tác quản lý.

- Giáo viên bộ môn cùng trưởng nhóm bộ môn phối hợp rà soát các kiến thức trọng tâm xây dựng các chủ đề ôn tập hỗ trợ kiến thức, kỹ năng cho học sinh giúp học sinh kịp thời tiếp cận kiến thức sau thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 theo từng bài cụ thể hàng tuần đến khi học sinh đi học trở lại.

          -  Thời gian giảng dạy – học tập đối với các lớp học trực tuyến online như sau:

Thứ ( ngày/ tháng)

Môn

Thời gian

Buổi sáng

Buổi chiều

Năm (18/2/2021)

Toán

S: 8h00 – 9h00

6,8

7,9

Sáu (19/02/2021)

Văn

C: 14h00 – 15h00

6,8

7,9

Bảy (20/02/2021)

Anh

 

6,8

7,9

 

          2. Tổ chức thực hiện:

          a. Cán bộ quản lý:

          -  Quyết định lựa chọn hình thức giảng dạy trực tuyến. Công tác tổ chức giảng dạy – học tập đáp ứng đầy đủ các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học.

          - Phổ biến thông tin chủ trương, kế hoạch tổ chức giảng dạy – học tập trực tuyến tới các tổ chuyên môn, giáo viên.

          - Hướng dẫn triển khai giảng dạy – học tập trực tuyến trên phần mềm cho cho giáo viên và học sinh.

          - Kiểm tra quá trình soạn giảng, giảng dạy của giáo viên;

- Thông báo đến học sinh và gia đình học sinh theo dõi Lịch phát sóng dạy học trên các đài truyền hình:

 + Theo dõi các buổi phát sóng các chủ đề kiến thức dành cho khối 9 trên sóng BTV với lịch phát sóng Buổi sáng vào lúc 7h30 - 8h10 bắt đầu từ ngày 17/02/2021, các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh được thông báo trên cổng thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh.

+ Hướng dẫn giáo viên, học sinh tham khảo lịch phát sóng các bài học (do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng) trên Kênh truyền hình giáo dục quốc gia (kênh VTV7 và một số kênh truyền hình trung ương khác) và các kênh truyền hình khác được công bố trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tại địa chỉ http://www.moet.gov.vn).

- Khi học sinh đi học trở lại, xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó, hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

          b.  Các tổ trưởng:

          - Tổ trưởng phối hợp nhóm giáo viên thành thạo công nghệ thông  tin hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên và học sinh trong quá trình tổ chức giảng dạy – học tập.

          - Tổ trưởng, nhóm trưởng phối hợp kiểm tra, theo dõi tình hình giáo viên giảng dạy trên phần mềm giảng dạy trực tuyến;

          -  Tổ trưởng theo dõi tiến độ, kế hoạch, kiến thức các lớp học để có điều chỉnh phù hợp.

          - Tổ trường tổ chức truyền thông tới các giáo viên viên, học sinh; thường xuyên nắm bắt và theo dõi tình hình học sinh tham gia học tập;

          c. Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn các lớp:

          -  Giáo viên bộ môn thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy trực tuyến theo kế hoạch đã ban hành và các văn bản hướng dẫn của học sinh.

 - Giáo viên bộ môn quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp mình phụ trách: thực hiện việc điểm danh học sinh lên lớp; giao bài tập, bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; hướng dẫn và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập… thông qua các công cụ quản lý của phần mềm giảng dạy trực tuyến, qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến của trường.

          - Giáo viên chủ nhiệm phối hợp phổ biến và thông tin tới học sinh lớp mình chủ nhiệm về chủ trương, kế hoạch giảng dạy – học tập trực tuyến của học sinh.

          d. Đối với học sinh và cha mẹ học sinh:

-  Cài đặt, sử dụng phần mềm … để tham gia học tập trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường. Tham gia đầy đủ thời lượng học tập theo yêu cầu của giáo viên;

-  Sử dụng hệ thống Quản lý học tập trực tuyến … để tự học có hướng dẫn thông qua các tài liệu, bài giảng do giáo viên cung cấp.

-  Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn của nhà trường khi tham gia học tập trực tuyến.

-  Cha mẹ học sinh tạo điều kiện về trang thiết bị học tập, phối hợp với GVCN lớp đôn đốc nhắc nhở và quản lý học sinh trong thời gian học trực tuyến theo thông báo nghiêm túc, đầy đủ.

3. Thực hiện thông tin báo cáo

- Trường báo cáo việc dạy học trực tuyến về Phòng Giáo dục và Đào tạo để theo dõi, rút kinh nghiệm thực hiện.

- Trường thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin trên cổng thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo để nắm tình hình, kịp thời báo cáo khi có yêu cầu của từng cấp học.

Trên đây là kế hoạch triển khai việc tổ chức dạy học trực tuyến để giúp học sinh kịp thời tiếp cận kiến thức sau thời gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hiệu trưởng nhà trường triển khai và yêu cầu các tổ chuyên môn và các bộ phận khác trong trường thực hiện tốt./.

 

 

Nơi nhận:

- LĐ/PGD;

- BGH,Tổ CM;

- Cổng thông tin điện tử;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Thị Thủy

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

 

1. Hướng dẫn cán bộ quản lý cài đặt phần mềm quản lý, kiểm tra theo dõi, đôn đốc giáo viên trong quá trình thực hiện dạy học trực tuyến.

2. Hướng dẫn Giáo viên và học sinh cài đặt phần mềm khi có tài khỏan thông qua link và trang web.

3. Hướng dẫn giáo viên giảng dạy, quản lý lớp, chấm bài, báo cáo theo hình thức offline.

4. Hướng dẫn giáo viên giảng dạy, quản lý lớp, chấm bài, báo cáo theo hình thức online.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 159
Tháng 03 : 951
Tháng trước : 1.234
Năm 2021 : 3.862
Năm trước : 10.758
Tổng số : 16.605