A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Về việc thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 

KẾ HOẠCH

Về việc thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 27/KH-PGD&ĐT ngàv 19/01/2021 Phòng GD&ĐT Yên Phong về việc triên khai Kế hoạch thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ tình hình thực tế, Trường THCS Hòa Tiến xây dựng Kế hoạch thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm buôn bán người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, phòng, chống tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục, góp phần giữ vững kỉ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, tạomôi trường ổn định, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 1957/QĐ-TTg ngày
30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện
Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Kế hoạch số 1957), Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người (Công văn số 1670); nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của ngành Giáo dục trong huyện với các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thông chính trị và mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và gia đình, cha mẹ học sinh từng bước, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người, tệ nạn xã hội trong trường học.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người, tệ nạn xã hội trong ngành Giáo dục.

II. NỘI DUNG KÉ HOẠCH

1. Nhiệm vụ và giải pháp:

Xác dịnh công tác phòng, chống tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội hoặc ỷ lại cho cơ quan chức năng.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhận thức, ý thức phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, phòng, chống tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội; tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử lành mạnh cho CBGV,NV và học sinh; kịp thời phát hiện, nhân rộng và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biêu trong phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người, tệ nạn xã hội;

Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, phòng ngừa cho đội ngũ nhà giáo, học sinh, cha mẹ học sinh; xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, trong đó coi trọng. phòng ngừa ngay từ gia đình học sinh, địa phương.

Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai công tác phòng, chống ma túy theo khả năng, điều kiện của nhà trường trong từng giai đoạn; đẩy mạnh xã hội hóa; tham gia động viên, hỗ trợ kịp thời người có công, bị thương, bị nhiễm HIV, thân nhân cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống HIV/AIDS, ma túy, phòng, chống tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội;

Phát động CBGV,NV và học sinh tham gia phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, phòng, chống tội phạm giết người, tệ nạn xã hội; đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong trường, gia đình học sinh. Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin cho giáo viên và học sinh về nguy cơ, tác hại, hậu quả của HIV/AIDS, ma túy, tội phạm buôn bán người và tội giết người, tệ nạn xã hội; đặc biệt là phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm;

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên trách, nhất là lực lượng Công an nhân dân để hỗ trợ nhà trường trong công tác phòng, chống ma túy, HI V/AIDS, tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội;

Tổ chức kết, tổng kết đánh giá công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội theo từng năm, từng giai đoạn; rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống trong tình hình mới;

Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; kịp thời năm bắt thông tin, phát hiện sớm mâu thuẫn để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường và các vi phạm pháp luật, tội phạm trong học sinh;

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý học sinh, không để học sinh tham gia các tệ nạn xã hội, tội phạm và các vi phạm pháp luật; đưa nội dung giáo dục phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tích hợp vào các môn học và thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp;

Đẩy mạnh công tác khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể. Triển khai tốt công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xà hội trong nhà trường.

2. Hình thức tuyên truyền, giáo dục:

Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống ma túy HIV/AIDS, tội phạm buôn bán người và tội phạm và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội cho giáo viên, học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, tọa đàm, sinh hoạt Đoàn - Đội, qua website, diễn đàn phát thanh nội bộ của nhà trường..;

Tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 1957/QĐ-TTg ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc hiệt là phụ nữ và trẻ em (Kế hoạch số 1057). Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ vê tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người (Công văn số 1676), đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban giám hiệu phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch và triển khai hoạt động; đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả và thực hiện chế độ báo cáo với Phòng GD&ĐT Yên Phong;

- Bộ phân chuyên môn phụ trách xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc điểm của nhà trường, địa phương.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên, học sinh trong trường về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống học sinh vi phạm pháp luật; tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức; giáo dục kỹ năng phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật cho giáo viên, học sinh và văn hóa ứng xử cho các thành viên trong trường học;

Phối hợp chính quyền địa phương phòng ngừa hiệu quả, giảm thiểu số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Cônc ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Trường THCS Hòa Tiến. Yêu cầu bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- Công an xã (để phối hơp);

- BGH, HĐSP, HS (t/h);

- Lưu: VT, trang website

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Dương Thị Thủy

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 27
Tháng 02 : 1.212
Tháng trước : 1.677
Năm 2021 : 2.889
Năm trước : 10.758
Tổng số : 15.632